Regulamin sklepu naukowazabawa.pl

Regulamin sklepu internetowego NaukowaZabawa.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. NaukowaZabawa.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie naukowazabawa.pl, którego właścicielem jest Marzena Grabinska, zam. ul. Jarzębinowa 48, 55-120 Pęgów, NIP 915-154-89-30, REGON 360535340, zwana dalej „Sprzedawcą”.

2. Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej Towarów za pośrednictwem Internetu, poprzez Sklep dostępny pod adresem internetowym https://naukowazabawa.pl/, na podstawie niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin ten jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się i akceptacja regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§2 DEFINICJE

1) Sklep – strona internetowa, stanowiąca sklep internetowy, dostępny pod adresem http:// sklep.naukowazabawa.pl/ prowadzony przez Sprzedawcę,

2) Sprzedawca – firma NaukowaZabawa.pl Marzena Grabinska, ul. Jarzębinowa 48, 55-12 Pęgów, NIP 915-154-89-30, REGON 360535340

3) Klient – podmiot, który zawarł lub ma zamiar zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży,

4) Zamówienie – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu oferta zawarcia Umowy sprzedaży, 

5) Umowa sprzedaży  - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, którego przedmiotem jest Towar, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu,

6) Towar – rzeczy oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu,

7) Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca jednocześnie Klientem 8) Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 3 ZAMÓWIENIA

1. Klient może składać zamówienia w sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru.

3. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta. 

4. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie. 

5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do koszyka Towar, który zamierza kupić, przy czym dodanie Towaru do koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Towary mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”. 

6. Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Towarami oraz przeliczanie wartości Zamówienia.

7.  W celu poprawnego złożenia Zamówienia Klient powinien podać dane pozwalające na jego identyfikację oraz identyfikację odbiorcy Towaru, jeżeli będzie to inna osoba. 

8. Sklep potwierdza przyjęcie Zamówienia e-mailem.

9. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena Towaru i jego cechy, charakterystyka Towaru, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy, koszty dostawy.

10. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę.

§ 4 REJESTRACJA

1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna. 

2. W celu dokonania rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej podając w nim swoje prawdziwe dane osobowe, które oznaczone są jako wymagane.

3. Po wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracyjnego wymaganymi danymi zostanie utworzone konto Klienta. Klient otrzyma od Sprzedawcy potwierdzenie rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail.

4. W celu prawidłowego przebiegu procesu realizacji Zamówienia, gdy dane Klienta ulegną zmianie, Klient powinien dokonać ich aktualizacji.

5. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

§ 5 PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dowód zakupu/faktura VAT. Dowód zakupu/Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail, chyba, że Klient ma życzenie otrzymać fakturę VAT w formie tradycyjnej.

2. Klient dokonuje zakupu Towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy Towaru wybranego przez Klienta. Zamówiony Towar dostarczany jest za pomocą operatorów pocztowych, firm kurierskich, paczkomatów oraz jest możliwość odbioru osobistego produktów.

3. Koszty dostawy Towaru do Klienta podane są oddzielnie i określone są w cenniku dostawy.

4. Warunkiem wydania Towaru jest dokonanie zapłaty za Towar oraz jego dostawę. Klient zobowiązany jest do zapłaty nie później niż w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

5. Możliwe są następujące formy płatności:

- Przy odbiorze ( za pobraniem) – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru lub Sprzedawcy przy odbiorze osobistym,

- Przelewem na konto - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje e-mail z numerem rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę, z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, Zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Dane do przelewu:

Marzena Grabinska

ul. Jarzębinowa 48

55-120 Pęgów

Idea Bank: 61 1950 0001 2006 0081 1278 0002

- Przelewem online za pośrednictwem Przelewy24.pl – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach Towarów.

- Kartą płatniczą, Serwis eCard (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, Zamówienie jest przekazywane do realizacji.

§ 6 WYSYŁKA I DOSTAWA TOWARU

1. Dostawa zakupionego Towaru następuje na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

2. Zamówiony Towar Sprzedawca wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej oraz Paczkomatów, zakupiony Towar można również odebrać osobiście po ustaleniu tego ze Sprzedawcą.

3. W przypadku płatności za pobraniem oraz poprzez system Przelewy24.pl Towar wysyłany jest niezwłocznie.

4. W przypadku płatności przelewem na konto, wysyłka Towaru następuje po zaksięgowaniu należności na koncie bankowym Sprzedawcy.

5. Wskazane jest aby Klient w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu zakupionego Towaru w momencie dostarczenia i odbioru Towaru, w obecności kuriera lub operatora pocztowego.

§ 7 ZWROT – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Powyższe zasady mają zastosowanie do stosunków między Klientami a Sprzedawcą.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno zostać sporządzone na piśmie lub w formie elektronicznej, np. e-mailem i dostarczone przez Klienta do Sprzedawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenie Towaru do Klienta. Klient może również własnoręcznie sporządzić oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, w którym informuje o swojej decyzji sprzedającego.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży sporządzone własnoręcznie powinno zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres zamieszkania , adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, datę nabycia Towaru, datę sporządzenia oświadczenia, cenę zakupu Towaru oraz dane składającego Zamówienie, jeśli jest nim ktoś inny niż osoba zarejestrowana w Sklepie, podpis oraz numer konta bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze.

4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Sprzedawca oczekuje na zwrot zakupionego Towaru w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia, Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu Towaru na adres: NaukowaZabawa.pl Marzena Grabinska ul. Jarzębinowa 48, 55-120 Pęgów.

5. Klient dokonuje zwrotu zakupionego Towaru na własny koszt, wybierając dowolną formę dostawy Towaru na wskazany w ust. 4 adres.

6. W przypadku zaakceptowania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, kwota zapłacona za Towar (kwota zawarta w dokumencie zakupu) jest zwracana niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od momentu odbioru Towaru zwracanego.  

7. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym.

§ 8 REKLAMACJE TOWARÓW

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu Towaru (paragon lub faktura VAT).

2. Każdy towar kupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jego niezgodności z Umową sprzedaży. Sprzedawca odpowiada przed Konsumentem na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego.

3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Sklep nie odpowiada za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży, gdy Klient  o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć , a sprzedawca poinformował o tym fakcie Klienta, np. w opisie sprzedawanego towaru.

4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu Towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta Towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

5. W przypadku gdy Klient stwierdzi że zakupiony Towar jest nie zgodny z umową lub zawiera wady, o których nie było mowy w opisie Towaru ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy w formie pisemnej lub e-mailowej (wzór formularza reklamacyjnego znajduje się na stronie internetowej Sklepu) lub z pominięciem formularza, własnoręcznie.

6. Reklamacja sporządzona własnoręcznie powinna zawierać datę Zamówienia, datę złożenia reklamacji, dane Klienta, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego , adres e-mail oraz w szczególności dokładny opis reklamowanego Towaru.

7. Przed złożeniem reklamacji zachęcamy Klienta do kontaktu e-mail lub telefonicznego ze sprzedawcą w celu ustalenia czy konieczne jest wysłanie Towaru w celu reklamacji czy sprawa będzie rozpatrzona na odległość. 

8. W celu skrócenia czasu rozpatrywania reklamacji Klient może być poproszony o zrobienie zdjęcia reklamowanego produktu z pokazaniem reklamowanej wady aby zachować najwyższą satysfakcję Klienta.

9. Klient wysyła pismo lub reklamowany Towar na adres NaukowaZabawa.pl Marzena Grabinska, ul. Jarzębinowa 48, 55-120 Pęgów.

10. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru, bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedawca. W przypadku nie uznania reklamacji Towar jest odsyłany do Klienta pod wskazany przez niego adres na jego koszt.

11. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, gdy nie jest możliwa jego naprawa lub brak w magazynie Towaru do wymiany, Sprzedawca zwraca pieniądze za Towar i przesyłkę zgodnie z dokumentem zakupu Klienta na podany przez Klienta numer rachunku bankowego.

12. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia niezgodności Towaru z Umową sprzedaży. Po rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie informuje o tym Klienta drogą pisemna lub e-mailową.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca może zmienić Regulamin, zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie https://naukowazabawa.pl/ zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

2. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego odnoszące się do umowy sprzedaży oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedającego.

4. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

5. Nazwa sklepu oraz wszelkie elementy sklepu stanowią własność sprzedawcy i przedmiot prawa autorskiego, przez co podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedawcy w jakikolwiek sposób  jest zabronione.

RODO - ochrona danych osobowych naszych Klientów

Szanowni Państwo, ochrona danych osobowych naszych Klientów to jeden z najważniejszych aspektów naszej pracy. Zależy nam, aby na bieżąco informować Państwa o wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

 

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO”).

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobnie przetwarzania przez naszą firmę tj. Marzena  Grabinska Naukowazabawa.pl, z siedzibą w Pęgowie, przy ul. Jarzębinowej 48 Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem wspomnianych wcześniej danych.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

DEFINICJE

 

a.  Administrator danych: Marzena  Grabinska Naukowazabawa.pl, z siedzibą w Pęgowie, przy ul. Jarzębinowej 48, będąca właścicielem sklepu internetowego/serwisu pod adresem www.naukowazabawa.pl

 

b. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 

c. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 

d. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca wymieniony w punkcie „a” Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

 

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu ,Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanej usługi, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.  

 

 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

 

 

KORZYSTANIE Z SERWISU www.naukowazabawa.pl

 

a. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

 

- w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

-w celu wykonania umowy, tj. obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

- w celu obsługi reklamacji  jak również procedury zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od jego zakupu,  wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

 

- w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

 

- w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

  

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

REJESTRACJA W SERWISIE www.naukowazabawa.pl

 

 

a. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne

b. Dane osobowe są przetwarzane:

 

- w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

 

- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

 

- w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.  

 

 

Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób (np. zamówienie produktu dla innej osoby).

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

a.  Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

 

b. Dane osobowe są przetwarzane:

 

- w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 

- w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 

- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

 

- w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.  

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

 

a. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

b. Dane osobowe są przetwarzane:

 

- w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

 

MARKETING

 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 

- kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe; tylko jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail - dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych lub wycofa wcześniej udzieloną zgodę.

 

 

PORTALE SPOŁECZNOŚĆIOWE

 

a. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google +, Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 

 

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

 

a. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.  

 

b. Administrator może wykorzystywać tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują najczęściej:

 

- pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

 

- uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

 

-pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

 

 

- pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);

 

-pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

a. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

 

b. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.  

 

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 

a. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

 

b. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

 

c. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

 

d. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

 

 

e. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

 

f. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

 

 

g. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

 

h. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

 

– w formie pisemnej na adres: Marzena Grabinska- Naukowazabawa.pl, Ul. Jarzębinowa 48,55-120 Pegów – drogą e-mailową na adres: biuro@naukowazabawa.pl