Regulamin sklepu internetowego NaukowaZabawa.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. NaukowaZabawa.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie naukowazabawa.pl, którego właścicielem jest Marzena Grabinska, zam. ul. Jarzębinowa 48, 55-120 Pęgów, NIP 915-154-89-30, REGON 360535340, zwana dalej „Sprzedawcą”.
2. Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej Towarów za pośrednictwem Internetu, poprzez Sklep dostępny pod adresem internetowym http://sklep.naukowazabawa.pl/, na podstawie niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin ten jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się i akceptacja regulaminu przez Klienta.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


§2 DEFINICJE

1) Sklep – strona internetowa, stanowiąca sklep internetowy, dostępny pod adresem http:// sklep.naukowazabawa.pl/ prowadzony przez Sprzedawcę,
2) Sprzedawca – firma NaukowaZabawa.pl Marzena Grabinska, ul. Jarzębinowa 48, 55-12 Pęgów, NIP 915-154-89-30, REGON 360535340
3) Klient – podmiot, który zawarł lub ma zamiar zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży,
4) Zamówienie – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu oferta zawarcia Umowy sprzedaży, 
5) Umowa sprzedaży  - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, którego przedmiotem jest Towar, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu,
6) Towar – rzeczy oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu,
7) Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca jednocześnie Klientem 8) Regulamin – niniejszy regulamin.


§ 3 ZAMÓWIENIA

1. Klient może składać zamówienia w sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru.
3. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta. 
4. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie. 
5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do koszyka Towar, który zamierza kupić, przy czym dodanie Towaru do koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Towary mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”. 
6. Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Towarami oraz przeliczanie wartości Zamówienia.
7.  W celu poprawnego złożenia Zamówienia Klient powinien podać dane pozwalające na jego identyfikację oraz identyfikację odbiorcy Towaru, jeżeli będzie to inna osoba. 
8. Sklep potwierdza przyjęcie Zamówienia e-mailem.
9. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena Towaru i jego cechy, charakterystyka Towaru, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy, koszty dostawy.
10. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę.

§ 4 REJESTRACJA

1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna. 
2. W celu dokonania rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej podając w nim swoje prawdziwe dane osobowe, które oznaczone są jako wymagane.
3. Po wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracyjnego wymaganymi danymi zostanie utworzone konto Klienta. Klient otrzyma od Sprzedawcy potwierdzenie rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail.

4. W celu prawidłowego przebiegu procesu realizacji Zamówienia, gdy dane Klienta ulegną zmianie, Klient powinien dokonać ich aktualizacji.
5. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.


§ 5 PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dowód zakupu/faktura VAT. Dowód zakupu/Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail, chyba, że Klient ma życzenie otrzymać fakturę VAT w formie tradycyjnej.
2. Klient dokonuje zakupu Towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy Towaru wybranego przez Klienta. Zamówiony Towar dostarczany jest za pomocą operatorów pocztowych, firm kurierskich, paczkomatów oraz jest możliwość odbioru osobistego produktów.

3. Koszty dostawy Towaru do Klienta podane są oddzielnie i określone są w cenniku dostawy.
4. Warunkiem wydania Towaru jest dokonanie zapłaty za Towar oraz jego dostawę. Klient zobowiązany jest do zapłaty nie później niż w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
5. Możliwe są następujące formy płatności:

o Przy odbiorze ( za pobraniem) – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru lub Sprzedawcy przy odbiorze osobistym,

o Przelewem na konto - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje e-mail z numerem rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę, z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, Zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Dane do przelewu:

Marzena Grabinska

ul. Jarzębinowa 48

55-120 Pęgów

MBANK 26 1140 2004 0000 3602 7551 9177

Alior Bank: 62 2490 0005 0000 4000 4956 7962

o Przelewem online za pośrednictwem Przelewy24.pl – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach Towarów.

o Kartą płatniczą, Serwis eCard (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, Zamówienie jest przekazywane do realizacji.


§ 6 WYSYŁKA I DOSTAWA TOWARU

1. Dostawa zakupionego Towaru następuje na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
2. Zamówiony Towar Sprzedawca wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej oraz Paczkomatów, zakupiony Towar można również odebrać osobiście po ustaleniu tego ze Sprzedawcą.
3. W przypadku płatności za pobraniem oraz poprzez system Przelewy24.pl Towar wysyłany jest niezwłocznie.

4. W przypadku płatności przelewem na konto, wysyłka Towaru następuje po zaksięgowaniu należności na koncie bankowym Sprzedawcy.
5. Wskazane jest aby Klient w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu zakupionego Towaru w momencie dostarczenia i odbioru Towaru, w obecności kuriera lub operatora pocztowego.


§ 7 ZWROT – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Powyższe zasady mają zastosowanie do stosunków między Klientami a Sprzedawcą.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno zostać sporządzone na piśmie lub w formie elektronicznej, np. e-mailem i dostarczone przez Klienta do Sprzedawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenie Towaru do Klienta. Klient może również własnoręcznie sporządzić oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, w którym informuje o swojej decyzji sprzedającego.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży sporządzone własnoręcznie powinno zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres zamieszkania , adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, datę nabycia Towaru, datę sporządzenia oświadczenia, cenę zakupu Towaru oraz dane składającego Zamówienie, jeśli jest nim ktoś inny niż osoba zarejestrowana w Sklepie, podpis oraz numer konta bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze.
4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Sprzedawca oczekuje na zwrot zakupionego Towaru w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia, Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu Towaru na adres: NaukowaZabawa.pl Marzena Grabinska ul. Jarzębinowa 48, 55-120 Pęgów.
5. Klient dokonuje zwrotu zakupionego Towaru na własny koszt, wybierając dowolną formę dostawy Towaru na wskazany w ust. 4 adres.
6. W przypadku zaakceptowania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, kwota zapłacona za Towar (kwota zawarta w dokumencie zakupu) jest zwracana niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od momentu odbioru Towaru zwracanego.  
7. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym.

§ 8 REKLAMACJE TOWARÓW

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu Towaru (paragon lub faktura VAT).
2. Każdy towar kupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jego niezgodności z Umową sprzedaży. Sprzedawca odpowiada przed Konsumentem na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego.
3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Sklep nie odpowiada za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży, gdy Klient  o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć , a sprzedawca poinformował o tym fakcie Klienta, np. w opisie sprzedawanego towaru.

4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu Towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta Towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
5. W przypadku gdy Klient stwierdzi że zakupiony Towar jest nie zgodny z umową lub zawiera wady, o których nie było mowy w opisie Towaru ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy w formie pisemnej lub e-mailowej (wzór formularza reklamacyjnego znajduje się na stronie internetowej Sklepu) lub z pominięciem formularza, własnoręcznie.
6. Reklamacja sporządzona własnoręcznie powinna zawierać datę Zamówienia, datę złożenia reklamacji, dane Klienta, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego , adres e-mail oraz w szczególności dokładny opis reklamowanego Towaru.
7. Przed złożeniem reklamacji zachęcamy Klienta do kontaktu e-mail lub telefonicznego ze sprzedawcą w celu ustalenia czy konieczne jest wysłanie Towaru w celu reklamacji czy sprawa będzie rozpatrzona na odległość. 
8. W celu skrócenia czasu rozpatrywania reklamacji Klient może być poproszony o zrobienie zdjęcia reklamowanego produktu z pokazaniem reklamowanej wady aby zachować najwyższą satysfakcję Klienta.
9. Klient wysyła pismo lub reklamowany Towar na adres NaukowaZabawa.pl Marzena Grabinska, ul. Jarzębinowa 48, 55-120 Pęgów.
10. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru, bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedawca. W przypadku nie uznania reklamacji Towar jest odsyłany do Klienta pod wskazany przez niego adres na jego koszt.
11. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, gdy nie jest możliwa jego naprawa lub brak w magazynie Towaru do wymiany, Sprzedawca zwraca pieniądze za Towar i przesyłkę zgodnie z dokumentem zakupu Klienta na podany przez Klienta numer rachunku bankowego.
12. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia niezgodności Towaru z Umową sprzedaży. Po rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie informuje o tym Klienta drogą pisemna lub e-mailową.


§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca może zmienić Regulamin, zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie http://sklep.naukowazabawa.pl/ zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
2. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego odnoszące się do umowy sprzedaży oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedającego.

4. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
5. Nazwa sklepu oraz wszelkie elementy sklepu stanowią własność sprzedawcy i przedmiot prawa autorskiego, przez co podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedawcy w jakikolwiek sposób  jest zabronione.